Warunki użytkowania

wróć

1. Warunki

Uzyskujący dostęp do tej strony internetowej, zgadza się na bycie zobowiązanym przez Warunki użytkowania, wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje oraz zgadza się na bycie odpowiedzialnym za zgodność ze wszystkimi przepisami lokalnymi. W przypadku braku zgody na te warunki, dostęp do strony jest zabroniony. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione przez obowiązujące przepisy (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

2. Licencja

Pozwala się na czasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony Scope Fluidics wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego i przechodniego oglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie własności i zgodnie z tą licencją nie są dozwolone:
modyfikowanie lub kopiowanie materiałów;
wykorzystania materiałów dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub dla (komercyjnego lub niekomercyjnego) pokazu publicznego;
próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie Scope Fluidics;
usuwanie jakiegokolwiek oznaczenia praw autorskich lub innych oznaczeń własności z materiałów oraz;
przekazywania materiałów innej osobie lub przenoszenia ich na dowolny inny serwer.
Licencja automatycznie wygasa w przypadku naruszenia dowolnego z tych ograniczeń oraz może być zakończona przez Scope Fluidics w dowolnej chwili. Przy przerwaniu oglądania tych materiałów lub przy zakończeniu licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w posiadaniu użytkownika, zarówno w postaci elektronicznej, jak i wydrukowane.

3. Oświadczenie

Materiały na stronie Scope Fluidics są dostarczone „as is”. Scope Fluidics nie udziela gwarancji, jednoznacznej lub domniemanej, i niniejszym zrzeka się i zaprzecza wszystkim innym gwarancjom, w tym bez ograniczeń, domniemanym gwarancjom lub warunkom wartości handlowej lub przydatności do określonego celu lub nienaruszanie własności intelektualnej lub inne naruszenie praw. Ponadto, Scope Fluidics nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności dotyczącej dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności użycia materiałów z tej strony internetowej lub w inny sposób powiązanych z takimi materiałami lub z dowolnej strony zawierającej łącze do tej strony.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Scope Fluidics lub jego dostawcy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (włączając, bez ograniczenia, szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) powstałe z użycia lub braku możliwości użycia materiałów ze strony Scope Fluidics, nawet jeżeli Scope Fluidics lub upoważniony przedstawiciel Scope Fluidics został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia w zakresie domniemanych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie zawsze mieć zastosowanie.

5. Wersje i errata

Materiały pojawiające się na stronie Scope Fluidics mogą zawierać omyłki techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Scope Fluidics nie gwarantuje, że jakiekolwiek z materiałów dostępnych na stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. Scope Fluidics może dokonywać zmian w materiałach zawartych na stronie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Scope Fluidics nie ma jednak żadnego zobowiązania do uaktualniania materiałów.

6. Linki

Scope Fluidics nie zweryfikowała wszystkich odnośników do jej strony internetowej znajdujących się na innych stronach i nie jest odpowiedzialna za zawartość żadnej z tych stron. Z zamieszczenia jakiegokolwiek odnośnika do strony nie wynika jej zatwierdzenie przez Scope Fluidics. Użytkownik korzysta ze stron, do których prowadzą takie odnośniki na własną odpowiedzialność.

7. Zmiany warunków użytkowania

Scope Fluidics może dokonać korekty tych warunków użytkowania strony w dowolnym czasie bez powiadomienia. Uzyskujący dostęp do tej strony internetowej, zgadza się na bycie zobowiązanym przez aktualne Warunki użytkowania.

8. Prawo właściwe

Wszystkie roszczenia dotyczące strony Scope Fluidics będą regulowane prawem polskim bez względu na jego konflikt z innymi przepisami.

wróć