Scope Fluidics S.A. działa w obszarze life science, opracowując innowacyjne rozwiązania dla rynku diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia, oparte na technologiach mikroprzepływowych.

Swoje projekty Spółka rozwija w ramach dedykowanych spółek celowych, które następnie mogą zostać skomercjalizowane poprzez częściową lub całkowitą sprzedaż ich udziałów wraz z posiadanymi zasobami. 

Scope Fluidics wraz ze swoimi spółkami zależnymi tworzy Grupę kapitałową, pełniąc jednocześnie rolę holdingową i zapewniając swoim podmiotom zależnym wsparcie administracyjne i operacyjne. 

Celem Spółki jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów. W październiku 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wyborze nowego projektu, który będzie realizowany w ramach Grupy.

Obecnie Spółka rozwija dwa główne projekty:

pcr-one

PCR|ONE (w ramach spółki Curiosity Diagnostics sp. z o.o.)

Urządzenie do szybkiej diagnostyki genowej w czasie rzeczywistym pacjentów w szpitalach, SOR -ach, przychodniach oraz punktach Point-of-Care, które uzyskało już certyfikat CE-IVD potwierdzający precyzję oraz skuteczność działania paneli wykrywających bakterie gronkowca złocistego oraz wirusa SARS-CoV-2. 

System PCR|ONE składa się z jednorazowych kartridży oraz urządzenia do ich obsługi. Próbka materiału pobrana od pacjenta zostaje umieszczona w kartridżu, w którym automatycznie przeprowadzane są reakcje biochemiczne polegające na wyizolowaniu materiału genetycznego patogenów oraz jego identyfikacji czułą i wiarygodną techniką real-time PCR. Zadaniem systemu jest identyfikacja przyczyny choroby atakującej pacjenta poprzez dostarczenie odpowiedzi o obecności lub jej braku specyficznych fragmentów materiału genetycznego bakterii i wirusów. Identyfikacja takich fragmentów oznacza obecność konkretnych patogenów, pozwala również dobrać odpowiedni antybiotyk, na który wykryta bakteria będzie wrażliwa.

PRC ONE
bacteromic

BacterOMIC (w ramach Bacteromic sp. z o.o.)

Pierwszy na świecie zautomatyzowany system diagnostyczny przeznaczony do testowania wszystkich istotnych klinicznie antybiotyków za pomocą jednego testu ilościowego. Jego wykorzystanie w dedykowanej antybiotykoterapii pozwoli na zmaksymalizowanie jej efektywności poprzez uzyskanie informacji o lekowrażliwości patogenu. System jest w pełni kompatybilny z tradycyjnym przepływem pracy w laboratoriach centralnych i szpitalnych. Wśród licznych potencjalnych możliwych zastosowań systemu znajduje się także możliwość oceny lekowrażliwości drobnoustrojów w weterynarii.

Spółka rozpoczęła także pierwsze prace związane z przygotowaniem nowego projektu. Dotyczyć on będzie potrzeb przemysłu FMCG i oparty będzie również na technologiach mikroprzepływowych, w których Spółka się specjalizuje.

Kapitał naukowy oraz zarządczy stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy i czyni ze Spółki organizację, która z powodzeniem łączy elastyczność i innowacyjność działania start-up’ów z profesjonalizmem i wiarygodnością dojrzałych podmiotów. Zespół Grupy to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem naukowym i biznesowym. Tworzą go naukowcy, specjaliści w swoich branżach oraz wykwalifikowani menedżerowie odpowiedzialni za rozwój biznesowy.

Spółka nie jest klasycznym inkubatorem czy akceleratorem star-up’ów. Projekty rozwijane przez Grupę są jej własnymi projektami, których cały cykl życia – od konceptu, przez pozyskanie finansowania na rozwój, do komercjalizacji – realizowany jest z wykorzystaniem zasobów własnych Grupy. Co do zasady Grupa sama tworzy technologie, know-how oraz własność intelektualną na potrzeby danego projektu, który realizowany jest przez zespół Grupy. Jednak Zarząd nie wyklucza realizacji pomysłu osoby spoza Grupy, jeżeli taka osoba zwróciłaby się do Scope Fluidics S.A. z ofertą współpracy

Strategia i model biznesowy

Realizacja projektu rozpoczyna się od identyfikacji przez Spółkę potrzeb w obszarze life science, które mogą być zaadresowane z wykorzystaniem technologii mikroprzepływowych. Następnie opracowywane jest innowacyjne rozwiązanie, które począwszy od decyzji o uruchomieniu projektu, podlega ciągłej weryfikacji technologicznej i biznesowej. Rozwiązanie opracowywane jest przez dedykowany zespół ekspertów i naukowców, posiadających wiedzę z zakresu mikrobiologii, biochemii, produkcji, fizyki, informatyki oraz inżynierii. Rozwiązania mogą być także konsultowane z zewnętrznymi specjalistami.

Rozwój projektów odbywa się w ramach tworzonych spółek celowych, które są kontrolowane przez Spółkę. Wstępna koncepcja nowego rozwiązania powstaje w Spółce, a następnie powoływana jest spółka celowa do dalszego rozwoju i realizacji nowej koncepcji. W spółce celowej zatrudniane są osoby, które pracowały nad koncepcją projektu w ramach Spółki, a w miarę rozwoju projektu powiększany jest skład zespołu. Zachowana jest więc ciągłość prac nad projektem. Prace koncepcyjne polegają przede wszystkim na wspólnym proponowaniu i dyskutowaniem rozwiązań oraz na wspólnym rozwiązywaniu kwestii pojawiających się podczas prac nad projektem.

Projekty są realizowane w celach sprzedażowych. Docelowy model sprzedaży projektu zakłada zbycie wszystkich udziałów danej spółki celowej wraz z posiadanymi przez nią zasobami, w szczególności własnością intelektualną, certyfikatami i technologią. Spółka nie przesądza, na jakim etapie realizacji projektu nastąpi sprzedaż, dlatego dopuszcza też możliwość komercjalizacji projektów etapami.

Spółka przewiduje, że każdorazowo komercjalizacja projektu skutkować będzie wypłatą na rzecz jej akcjonariuszy co najmniej połowy środków finansowych uzyskanych w danym roku obrotowym przez Spółkę w wyniku zrealizowanej transakcji.

Dzięki przyjętemu modelowi działania, wypracowane metody realizacji projektów mogą być ponownie wykorzystane przy kolejnych inicjatywach, co przekłada się na zwiększenie efektywności ich realizacji. Możliwe będzie m.in. wdrożenie najlepszych praktyk i rozwiązań, zwiększających powodzenie nowych projektów.

Finansowanie

Scope Fluidics prowadzi wybrany projekt tylko na jego wczesnym etapie i tylko do momentu przeniesienia go do spółki celowej. Jednakże zachowany zostaje skład Zarządu, który jest tożsamy w Spółce i w spółce celowej. Środki przeznaczone na rozwój realizowanych projektów pozyskiwane są przez Spółkę (w formie emisji akcji oraz finansowania dłużnego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego) oraz przez spółki celowe (w formie dotacji i grantów). Rolą Spółki jest również pozyskanie inwestora, który nabędzie część lub całość udziałów spółek celowych. W proces ten zaangażowane są także osoby ze spółki zależnej, odpowiedzialne za realizację danego projektu.

Własność intelektualna

Jedną z przewag Spółki oraz jej Grupy jest konsekwentna ochrona własności przemysłowej i intelektualnej w zakresie realizowanych projektów. Obecnie Spółka posiada patent na opracowane elementy stosowanej metody mikroprzepływowej, a także cztery zarejestrowane znaki towarowe.

Dodatkowo, o ochronę własności przemysłowej osobno dbają spółki zależne. W tym zakresie Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. posiada 8 rodzin patentowych, w ramach których znajduje się 12 patentów oraz 6 zgłoszeń patentowych. Natomiast, Bacteromic Sp. z o.o. posiada 5 rodzin patentowych, w ramach których znajdują się 2 przyznane patenty oraz 10 wniosków patentowych, chroniących już rozwiązania technologiczne spółek.

Spółka do jednej rodziny patentowej zalicza osobno chronione wybrane elementy danego przedmiotu np. kartridża lub analizatora.

Rynek diagnostyki medycznej in-vitro i ochrony zdrowia

Według raportu „In-Vitro Diagnostics” przygotowanego przez Grand View Research wielkość światowego rynku diagnostyki in-vitro w 2020 roku szacowana była na 83,4 mld USD, a wstępne prognozy na 2021 rok sugerowały wzrost rynku do ponad 91 mld USD. Niewątpliwie duży wpływ na rozwój branży miała pandemia COVID-19, która wymusiła adaptowanie istniejących rozwiązań celem szybszej, dokładniejszej i bardziej kompleksowej diagnostyki osób narażonych na kontakt z wirusem. Szeroko zakrojone działania, wraz z wprowadzaniem restrykcji i regulacji mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania pandemii, w dużej mierze opierały się o przeprowadzanie masowego testowania wpływając także na przyspieszenie i wzrost atrakcyjności technologii będących dopiero w fazie rozwoju.

Branża diagnostyczna, która już wcześniej zyskiwała na znaczeniu, stała się jednym z niewielu sektorów, dla których pandemia stała się motorem napędowym i katalizatorem dalszego wzrostu. Jednocześnie rynek charakteryzuje się coraz niższymi barierami wejścia nowych, mniejszych podmiotów oferujących nowatorskie technologie diagnostyczne zdobywające uznanie i zainteresowanie ze strony liderów rynku, którzy decydują się na poszerzanie swojej oferty poprzez przejęcia mniejszych, debiutujących spółek. W 2021 roku odnotowano na rynku diagnostyki medycznej dalszy wzrost aktywności transakcyjnej, wg raportu Healthcare Investments and Exits (Annual 2021) zamknięte zostało 8 transakcji (względem 3 w 2020 roku. Jednocześnie dla szerszej kategorii uwzględniającej zarówno rozwiązania diagnostyczne, jak i spółki rozwijające narzędzia R&D, sumaryczna wartość transakcji oraz ofert publicznych przekroczyła 40 mld USD względem 27 mld USD w 2020 roku i niecałych 9 mld USD w 2019 roku.

W najbliższym czasie bezpośredni udział testowania pod kątem COVID-19 w całości rynku diagnostycznego powinien zmniejszać się wraz z rosnącą liczbą osób zaszczepionych. Ze względu jednak na popularyzowanie się diagnostyki medycznej, jako coraz bardziej powszechnej i regularnej profilaktyki, oczekiwany jest dalszy stabilny wzrost rynku o 4,5% rocznie w latach 2021-2027 do wartości ok. 114 mld USD. Przyszłymi czynnikami wzrostu będą m.in. wzrost świadomości społeczeństwa pod kątem dbania o zdrowie poprzez profilaktykę, jak i wprowadzanie nowych rodzajów testów, lepiej odpowiadających na wymagania pacjentów oraz instytucji świadczących usługi w obszarze ochrony zdrowia. Jednocześnie, w wielu krajach widoczny jest trend starzejących się społeczeństw. Wraz ze wzrostem średniej wieku, zwiększa się udział osób o obniżonej odporności, a tym samym z predyspozycjami do różnych chorób. W konsekwencji niezbędne będzie dostosowanie zakresu i poziomu świadczonych usług w ramach systemów ochrony zdrowia, aby podołać przyszłym zmianom w zapotrzebowaniu zgłaszanym zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Tym samym już teraz producenci systemów diagnostycznych, starając się odpowiedzieć na oczekiwania użytkowników końcowych, skupiają się m.in. na rozwoju testów w zakresie zapalenia płuc, gruźlicy, chorób przenoszonych drogą płciową czy też chorób lekoopornych, przy jednoczesnym zwiększaniu liczby celów wykrywanych w ramach jednego testu oraz zmniejszaniu czasu niezbędnego do otrzymania wiarygodnego wyniku. Powyższe czynniki będą także wpływały na dalszy wzrost rynku poprzez rozwój diagnostyki poza szpitalami oraz wyspecjalizowanymi laboratoriami w tzw. Point-of-Care, czyli placówkach takich jak lotniska, przychodnie, instytucje użyteczności publicznej i domy opieki, zwiększając dostępność testowania dla wszystkich obywateli.

Rynek diagnostyczny można podzielić na segmenty, wśród których wyróżnić można m.in. diagnostykę molekularną, immunologiczną, biochemiczną oraz mikrobiologiczną.

Diagnostyka molekularna 

segment działalności Curiosity Diagnostics (PCR|ONE)
Diagnostyka molekularna jest jednym z kluczowych segmentów, na który istotnie wpłynęła pandemia COVID-19 – w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku miały miejsce transakcje o łącznej wartości przekraczającej 5 mld USD. Przejmowane podmioty oferowały rozwiązania w obszarze diagnostyki molekularnej, a przejmującymi byli globalni liderzy tacy jak Roche Diagnostics, ThermoFisher Scientific, Qiagen, Hologic czy DiaSorin. Transakcje te stanowią potwierdzenie potencjału biznesowego projektu PCR|ONE oraz rosnące zapotrzebowanie na podobne rozwiązania na całym świecie – oparte na szybkich i zaawansowanych testach, z wysoką precyzją przeprowadzanej analizy oraz możliwością rozpoznawania jak największej liczby patogenów. Co naturalne, wynika to zarówno z zapotrzebowania sektora medycznego, jak i z ciągle rozwijającej się technologii diagnostycznej, która dostarcza coraz większej ilości informacji, w coraz szybszym czasie [„Point-of-Need Testing: application of microfluidic technologies”]. Właśnie ta luka stanowi główną szansę i cel rozwoju projektów naukowych oraz działań biznesowych Spółki.

Jeszcze na początku 2021 roku szacunki wskazywały wartość segmentu diagnostyki molekularnej w 2020 roku na ok. 21 mld USD, choć zrewidowane prognozy sugerują, że wartość ta mogła wynieść nawet 37 mld USD w 2021 roku i osiągnąć blisko 50 mld USD w 2028 roku przy średniorocznej stopie wzrostu ok. 3.9%.

Diagnostyka molekularna przeprowadzana jest z wykorzystaniem różnych technologii. Kluczową metodą, o którą opiera się system PCR|ONE – jest PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy. W 2020 odpowiadała ona za ponad 83% przychodów wygenerowanych w ramach całego segmentu. Z kolei rozmiar światowego rynku opartego na testach „point-of-need”/”point-of-care” (związanego z powszechnie dostępnymi urządzeniami diagnostycznymi), a więc części rynku diagnostyki molekularnej szczególnie bliskiego dla projektów Scope Fluidics, szacowało się w 2019 roku na 3.2 mld USD [„Point-of-Care Infectious Disease Diagnostics Market”] lub 4.8 mld USD [„Point-of-Need Testing: application of microfluidic technologies”].

Rynek ten także charakteryzuje dynamiczny rozwój oraz spora dywersyfikacja jego głównych podmiotów. W 2019 r. głównymi podmiotami były: Abbott Laboratories (21%), Cepheid (18%), bioMérieux SA (15%) i Roche Diagnostics (11%) [„Point-of-Need Testing: application of microfluidic technologies”]. Świadczy to o dominacji rynku przez duże podmioty, nierzadko przejmujące rozwiązania podmiotów mniejszych, dopiero wchodzących na rynek. Podobnie do generalnego rynku diagnostyki molekularnej, rynek charakteryzuje dynamiczny wzrost, w skali rocznej na poziomie ok. 13% – w 2025 roku jego rozmiar ma osiągnąć ok. 10 mld USD [„Point-of-Need Testing: application of microfluidic technologies”] lub też ok. 16% w skali rocznej i 8.900.000.000,00 USD w roku 2025 [„Point-of-Care Infectious Disease Diagnostics Market”].

Antybiotykooporność

segment działalności BacterOMIC
Antybiotykooporność będzie stanowiła jedno z istotnych wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia w najbliższej przyszłości – według szacunków WHO w 2050 roku problem ten może przyczynić się nawet do 10 mln zgonów rocznie. Ze względu na niewystarczające możliwości szybkiej i precyzyjnej diagnostyki w tym zakresie narażone jest przede wszystkim zdrowie pacjentów, które ma także swoje finansowe konsekwencje dla instytucji w obszarze zdrowia. W wyniku nietrafionych diagnoz i wykorzystywania nieodpowiednich antybiotyków problem ten przybiera na sile, a hospitalizacja pacjentów z lekooporną infekcją bakteryjną może wydłużać się nawet o kilka tygodni.

Pandemia COVID-19 uwydatniła jedynie skalę tego wyzwania w związku ze wzrostem wykorzystania antybiotyków – często nieskutecznym – oraz rosnącej liczby przypadków hospitalizowanych pacjentów zwłaszcza w najcięższych miesiącach pandemii. Nadużywanie antybiotyków, a także niedostosowanie terapii do infekcji prowadzi do dalszego rozwoju coraz to oporniejszych patogenów. Innymi czynnikami są także coraz intensywniejsze ruchy ludności, turystyka, intensywna wymiana handlowa czy zmiany klimatu – wszystkie mające istotne konsekwencje nie tylko kliniczne, ale i mikrobiologiczne, epidemiologiczne, ekonomiczne oraz psychologiczne [Antybiotykooporność : przyczyny i konsekwencje, B. Mazińska, W. Hryniewicz].

Obecnie szacuje się – za Grand View Research – że globalny rynek diagnostyki mikrobiologicznej w roku 2020 osiągnął wartość ok. 5,7 mld USD. Według innego raportu, choć wskazującego na niższą wartość rynku, sama dynamika wzrostu tego segmentu szacowana jest na ok. 9% r/r w ciągu kolejnych 5 lat. Tym samym jest to kolejny obszar szeroko pojętej diagnostyki in-vitro, w ramach którego Spółka dostrzega przyszłe szanse biznesowe wraz z rozwojem projektu BacterOMIC. System ten stanowi odpowiedź na jedno z kluczowych wyzwań stojących przed sektorem ochrony zdrowia w najbliższych dekadach i docelowo pozwoli na szybkie, tanie i kompleksowe diagnozowanie celem doboru najbardziej optymalnej terapii dla przyszłych pacjentów.