Scope Fluidics publikuje Strategię Rozwoju

15-03-2023

Scope Fluidics S.A. (GPW:SCP) – wchodząca w skład indeksu sWIG80 spółka biotechnologiczna, która w 2022 r. doprowadziła do największej w historii polskiego rynku transakcji w sektorze life science – opublikowała Strategię Rozwoju wspierającą kontynuację rozwoju Spółki jako platformy generującej i sprzedającej przełomowe projekty w powtarzalnym modelu biznesowym. Jako cele strategiczne Scope Fluidics wskazało:

  • Do końca 2025 r. posiadanie w portfolio co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych.
  • Do końca 2028 r. doprowadzenie do co najmniej dwóch transakcji strategicznych.
  • W latach 2029-2033 gotowość do przeprowadzania co najmniej jednej transakcji strategicznej średniorocznie.
  • Jako kluczowe wektory rozwoju, determinujące realizację celów strategicznych, Spółka wskazała dalszy rozwój i doprowadzenie do transakcji sprzedaży technologii BacterOMIC oraz stworzenie wewnętrznej organizacji „Scope Discovery”, odpowiedzialnej za systemową selekcję i rozwój nowych projektów.
  • Zgodnie z szacunkami Zarządu, Scope Fluidics po wypłacie dywidendy za 2022 r. Spółka będzie dysponowała ok. 95 mln zł gotówki, które mają być wystarczające do rozwoju Grupy Kapitałowej Scope Fluidics w perspektywie trzech lat. Jednocześnie Spółka planuje podejmować działania prowadzące do zwiększenia dostępu do finansowania, preferując nierozwadniające źródła.

Prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, jeden z największych akcjonariuszy i Prezes Zarządu Scope Fluidics powiedział: – U fundamentów założycielskich Scope Fluidics leżało marzenie o stworzeniu platformy do realizacji ambitnych, przełomowych projektów technologicznych. Od lat systematycznie pracujemy nad osiągnięciem tego celu. Sprzedaż PCR|ONE przyniosła walidację modelu biznesowego Scope Fluidics i pozwala nam ustrukturyzować drogę do realizacji wizji rozwoju firmy. Przyspieszamy rozwój BacterOMIC, korzystając z nabytych doświadczeń. Uruchamiamy wewnątrz Scope Fluidics organizację „Scope Discovery”, której zadaniem będzie systemowa selekcja i rozwój nowych projektów. Nasze działania koncentrują się na tym, by skrócić proces od selekcji nowego projektu, do przeprowadzenia transakcji strategicznej. W najbliższych latach planujemy równoległy rozwój kilku projektów.

Marcin Izydorzak, współzałożyciel, jeden z największych akcjonariuszy i Wiceprezes Zarządu Scope Fluidics powiedział: – Bardzo intensywnie wzmacniamy nasze zespoły, zarówno w Scope Fluidics – również w obszarze Scope Discovery – jak i spółce zależnej rozwijającej system BacterOMIC. Sukces, jakim była sprzedaż technologii PCR|ONE, wspiera pozyskiwanie nowych talentów. Pojawiły się już, i pojawią w najbliższym czasie, osoby ze świetnym międzynarodowym doświadczeniem w różnych, kluczowych obszarach. Nasze zespoły zawsze stanowiły o sile firmy. Teraz je dodatkowo wzmacniamy i to przełoży się na jakość projektów – czynnik decydujący o potencjale komercyjnym naszych technologii.

System BacterOMIC stanowi odpowiedź na narastające globalnie zagrożenie medyczne, jakim jest antybiotykooporność bakterii. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że do 2050 r. roczna liczba zgonów z powodu zakażeń wywołanych lekoopornymi drobnoustrojami wzrośnie z 700 000 do 10 milionów rocznie, co oznacza, że wówczas staną się one jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie.

Technologia BacterOMIC ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W czasie do 16 godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. Najwyższa na rynku informatywność badania jest kluczową spośród kilku przewag konkurencyjnych systemu.

BacterOMIC od 2021 r. posiada europejski certyfikat CE-IVD uprawniający do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Prace nad rozwojem systemu rozpoczęły się w 2016 r., a w roku 2017 utworzona została spółka celowa – Bacteromic sp. z o.o. W 2019 r. projekt BacterOMIC został półfinalistą w prestiżowym konkursie American Association for Clinical Chemistry Disruptive Technology Award Competition. Do końca 2022 r. nakłady finansowe na rozwój systemu wyniosły ok. 25 mln zł.

Nadrzędnym celem Scope Fluidics jest maksymalizacja wartości technologii BacterOMIC, dlatego w scenariuszu bazowym zakładane jest przeprowadzenie transakcji strategicznej na etapie, w którym spółka Bacteromic sp. z o.o. będzie generowała przychody.

Szymon Ruta, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Zarządu powiedział: – Dowiedliśmy, że potrafimy efektywnie inwestować posiadane środki w rozwój naszych wynalazków. Nakłady finansowe na PCR|ONE do momentu jego sprzedaży za 100 mln USD w ramach płatności wstępnej, wyniosły ok. 10 mln USD. Dziś, bogatsi w doświadczenia, przyspieszamy rozwój BacterOMIC, tak aby zmaksymalizować jego wartość w potencjalnej transakcji, dlatego w scenariuszu bazowym chcielibyśmy doprowadzić do transakcji w momencie, w którym spółka będzie już generowała przychody. Nie oznacza to jednak, że w kontekście M&A siedzimy z założonymi rękami. Już dziś budujemy zainteresowanie systemem wśród potencjalnych nabywców i nie zamykamy się na oferty.

„Scope Discovery” to wewnętrzna organizacja, rozumiana jako interdyscyplinarny zespół działający w oparciu o procesy zorientowane na powtarzalne generowanie koncepcji produktów. Będzie ona odpowiedzialna za efektywną ocenę i dopracowywanie idei i koncepcje, przekształcanie ich w profile konkretnych produktów, analizę wartości dla odbiorcy, szacowanie wielkości i charakterystyki docelowych rynków, zbieranie dowodów na możliwości opracowania funkcjonalnych rozwiązań technologicznych oraz ocenę prawdopodobieństw sukcesu. Elementem końcowym tych procesów będzie tworzenie nowych spółek celowych dla najbardziej perspektywicznych projektów.

Proces Scope Discovery będzie bardzo selektywny, obejmując modelowo dwa etapy – Koncepcji produktu oraz Sprawdzenia koncepcji produktu (proof-of-concept) – jednak projekty mogą zostać odrzucone zarówno po pierwszym, jak i drugim etapie. Proces Scope Discovery, obejmujący oba etapy, powinien każdorazowo trwać nie dłużej niż ok. 12 miesięcy.

Prof. Piotr Garstecki powiedział: – Scope Discovery to kluczowe narzędzie do realizacji naszej wizji – głęboko wierzymy w efektywne procesy, kreatywność członków naszych zespołów i naukowców w Polsce, oraz w potencjał tworzenia przełomowych produktów. Zamierzamy analizować wiele projektów, spośród których w ramach spółek celowych realizowane będą tylko te, które będą oferowały ponadprzeciętną wartość, determinującą wysokie stopy zwrotu z inwestycji.

Szymon Ruta powiedział: – Oczekujemy, że po wypłacie dywidendy za 2022 r. będziemy dysponowali ok. 95 mln zł gotówki. Środki te powinny wystarczyć do finansowania rozwoju Grupy w perspektywie trzech lat. Mamy jednocześnie zdolność do pozyskania dodatkowych środków. Będziemy w tym zakresie preferowali nierozwadniające źródła, takie jak granty, czy kapitał dłużny. Potencjalnie możemy też liczyć na wpływy z kamieni milowych związanych z transakcją sprzedaży PCR|ONE, czy sprzedaży kolejnych technologii.

Scope Fluidics tworzy i rozwija technologie i produkty z branży life science. Model działania Spółki przewiduje opracowanie i zweryfikowanie naukowe oraz biznesowe przełomowych technologii, a w dalszej kolejności założenie spółek celowych, w ramach których projekty są rozwijane z myślą o przeprowadzeniu transakcji strategicznych z udziałem inwestorów branżowych lub finansowych.

W ramach Grupy Kapitałowej, Scope Fluidics posiada własne kompetencje z zakresu finansów, administracji oraz zagadnień prawnych, które są wykorzystywane przez spółki Grupy. Scope Fluidics zapewnia źródło finansowania, transferując do spółek celowych środki niezbędne do pokrywania kosztów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz zapewniając tzw. wkład własny do dofinansowań unijnych.