Zastrzeżenia Prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Materiały i informacje mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do materiałów i informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z materiałami i informacjami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych poniżej, może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi.

INFORMACJE I MATERIAŁY, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI I KTÓRE AKTUALNIE NIE PRZEBYWAJĄ NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SCOPE FLUIDICS S.A. („SPÓŁKA”). OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 2.686.205 akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G i H do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”).

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu: (i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz (ii) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

W dniu 12 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając prospekt Spółki nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia prospektu Spółki przez KNF nie należy rozumieć jako rekomendacji dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: https://scopefluidics.com/pl/prospekt-dokumenty/ oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski BOŚ S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje-archiwum#Emisjezpp.

Zaleca się, aby potencjalni nabywcy akcji Spółki przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Dopuszczenie jest dokonywane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje objęte prospektem nie są oferowane lub sprzedawane w związku z prospektem. Akcje nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej. Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych informacji i materiałów w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Przyjmuje się, że zaznaczając „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z istotnymi informacjami, są Państwo w pełni świadomi ich znaczenia, akceptują ich treść i znaczenie oraz wyrażają zgodę na przedstawione w nich ograniczenia dotyczące dostępu do materiałów i informacji, jak również potwierdzają, że wchodzą na niniejszą stronę internetową i uzyskują dostęp do informacji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzają Państwo, że są uprawnieni do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej informacji. Ponadto oświadczają Państwo, że nie będą przekazywać ani w żaden inny sposób udostępniać informacji żadnym osobom na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Japonii ani na terenie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której udostępnienie może stanowić naruszenie jakichkolwiek przepisów lub wymagałoby zarejestrowania, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.